Who are they now ...


Jakovenko, Dmitrij - IM - ELO 2443, Aronian, Levon - IM - ELO 2587, Shaposhnikov, Evgeny - IM - ELO 2503, Grischuk, Alexander - IM - ELO 2581, Malakhov, Vladimir - IGM - ELO 2593, Turov, Maxim - IGM - ELO 2526

Internet chess club banner